BAD[SECTOR].PL

polski think tank IT Security

Think tank

BAD[SECTOR].PL powstał w stycz­niu 2013 roku jako inicjatywa osób związanych z szeroko pojętym bez­pieczeń­stwem infor­macyj­nym i nowymi tech­nologiami. Łączą nas nie tylko pasje, ale też wyznawane war­to­ści: wol­ność dostępu do infor­macji, radość z nie­skrępowanego dzielenia się wiedzą i wiara w polep­szanie warun­ków dzięki wzajem­nej współ­pracy. Jesteśmy prze­konani, że w pol­skim Inter­necie, a także poza nim, jest miej­sce na ich urzeczywistnianie.

Grafika połączonych punktów grafu

Dzięki think tan­kowi chcemy tworzyć prze­strzeń dla swobod­nej i otwar­tej debaty na temat bez­pieczeń­stwa infor­macji, prywat­no­ści, nowych tech­nologii i związanych z nimi zagrożeń. Kon­cen­trujemy się na prowadzeniu badań, infor­mowaniuinicjowaniu przed­się­wzięć mających na celu lep­sze zro­zumienie zagad­nień bezpieczeństwa.

Działania kierujemy do użyt­kow­ników Inter­netu, dzien­nikarzy, przed­siębior­ców, specjalistów IT, a także środowisk akademic­kich. Uważamy, że wiedza z zakresu bez­pieczeń­stwa infor­macji jest przy­datna we współ­czesnym świecie, w którym zacierają się granice między Siecią a codzien­no­ścią. Wielo­krot­nie byliśmy świad­kami tego, jak deficyty poznaw­cze w tym zakresie mogą uczynić nas podat­nymi na bez­pośred­nie, wciąż ewoluujące zagrożenia.

Zro­zumienie i podążanie za zmianami ułatwia podej­mowanie wła­ściwych decyzji – zarówno tych prozaicz­nych, dotyczących codzien­nego korzystania z Inter­netu, jak i biz­nesowych czy organizacyj­nych. Naszą misją jest wielopłasz­czyznowa pomoc innym w bez­bolesnym przy­sposobieniu tego procesu. Realizujemy ją analizując infor­macje napływające ze świata IT security i na tej pod­stawie pozyskując wiedzę, której można użyć w praktyce.

Naszą dewizą są słowa:

Omnis tui sub­struc­tio
sunt possidere ad nobis1.

Ser­wis infor­macyjny, który teraz odwiedzasz, jest dla nas spo­sobem na dialog z bywal­cami Ogól­noświatowej Pajęczyny – próbą zaproszenia ludzi o podob­nych umysłach do uczest­nic­twa w fascynującej, choć czasem wymagającej cier­pliwo­ści i poświęceń, przy­godzie z cyber­bez­pieczeń­stwem i tematami pokrew­nymi. Liczymy na to, że ciekawe infor­macje znajdą nie tylko specjali­ści, ale rów­nież nowicjusze czy entuzja­ści.

logo

Dlaczego think tank? Wybraliśmy moż­liwie naj­bar­dziej elastyczną formę. Think tank nie jest stowarzyszeniem ani fun­dacją, choć for­mal­nie może nimi być, nie jest też nastawionym na zysk przed­siębior­stwem, chociaż współ­pracuje z biz­nesem. Przyj­mując wyłącz­nie dobroczynną for­mułę współ­pracy bylibyśmy mało przej­rzy­ści i nie fair wobec spo­łeczeń­stwa w przy­pad­kach uczest­nic­twa w projek­tach komer­cyj­nych (nie jest tajem­nicą, że sporo organizacji pozarządowych to po prostu narzędzia optymalizacji podat­kowej lub dreny publicz­nych dotacji). Z kolei określając się jako byt gospodar­czy rów­nież nie komunikowalibyśmy całej prawdy, bo naszym celem są przede wszyst­kim analizy i badania.

Przyjęty przez nas model współ­działania akcen­tuje dobrowol­ność i rzeczywistą granulację funk­cji oraz kom­peten­cji. Jeśli mamy czym się podzielić – czynimy to, jeśli nie mamy takiej spo­sob­no­ści – wykonujemy odpłatne analizy i inne usługi. Zależ­nie od wymagań i okolicz­no­ści działamy wspól­nie lub indywidual­nie.